WINZAVOD contemporary art center
invites to the «START»

  • 3926
  • 14

Evgeniy Chertoplyasov

Eidetic sketches

photo

Color squares mentally enslave the class enemy

Vladislav Kruchinskiy

Stone

Evgeniy Chertoplyasov